Glossary beginning with S

SAIDI

wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci. 

SAIFI

wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Sieć elektroenergetyczna

zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników. Sieci można podzielić na:

  • sieć przesyłową to sieć wysokiego napięcia oraz sieć najwyższego napięcia
  • sieć dystrybucyjną to sieć średniego napięcia oraz sieć niskiego napięcia.
Sorbenty mineralne

otrzymywane z materiału skalnego dzięki rozdrobnieniu i poddaniu go obróbce termicznej w celu zwiększenia powierzchni chłonnej. Sorbent ma postać małych granulek, które przenikają przez niedostępne szczeliny i chłoną ciecz z każdego podłoża.

Strategia Europa 2020

unijna strategia wzrostu na lata 2010–2020. Jednym z jej trzech priorytetów jest zrównoważony wzrost (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. Aby móc oceniać postępy w realizacji założeń strategii Europa 2020, przyjęto pięć głównych celów dla całej Unii Europejskiej. Jednym z nich jest zapobieganie zmianom klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii. 

Surowce konwencjonalne

inaczej surowce wyczerpywalne, kopalne, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Do tej grupy zaliczana jest również energetyka jądrowa, w której surowcem energetycznym jest m.in. uran. 

System EMAS

system ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme), to unijny instrument, którego celem jest zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia swojej działalności środowiskowej. Istotą EMAS jest poszukiwanie możliwości minimalizacji oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia efektywności tej działalności. 

System inteligentnej sieci

(ang. smart grid) – system energetyczny integrujący działania wszystkich uczestników rynku energii w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.