Glossary beginning with E

Eko-energia

energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii, tj. z siły wiatru, promieniowania słonecznego, ze spalania biomasy.

Elektrownie bezodpadowe

elektrownie, których użytkowanie nie powoduje powstania odpadów (np. ubocznych produktów spalania), lub odpady te będą przetwarzane na inne użyteczne produkty (np. żwiry) stosowane także przez inne gałęzie przemysłu (np. budownictwo).

Energetyka prosumencka

wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.

Energia odnawialna

energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii, tj. z siły wiatru, promieniowania słonecznego, ze spalania biomasy.

Europejski System Handlu Emisjami

(European Union Emission Trading System – EU ETS) – system EU ETS obejmuje ponad 11 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich UE, a także w Chorwacji, na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii. System działa na zasadzie „limit i handel”. Łączna wielkość emisji gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane rocznie przez elektrownie, fabryki i inne przedsiębiorstwa objęte systemem, podlega limitom ustalonym na poziomie unijnym. W ramach tego europejskiego limitu firmy otrzymują lub nabywają uprawnienia do emisji, które mogą odsprzedawać.